Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1.Těmito Obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností M+H VET s.r.o., IČ: 64088120, se sídlem Londýnská 730/59, 120 00 PRAHA 2, (dále jen "prodávající") a druhými smluvními stranami (dále jen "kupující"), k nimž dochází při dodávání zboží v rámci podnikatelské činnosti prodávajícího nebo v souvislosti s ním.

 2. Zbožím se rozumí veškeré movité věci nabízené prodávajícím k prodeji - zejména veterinární léčiva, biopreparáty, diety, odborná literatura, diagnostické testy a chovatelské potřeby. Aktuální seznam zboží je uveden na www.mhvet.cz

3. Veškeré obchodní vztahy prodávajícího s kupujícím se řídí českým právem, zejména zákonem č. 513/1992 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů

4. Prodávající si vyhrazuje prodávat některé druhy zboží (zboží, které není určeno k volnému prodeji) pouze registrovaným uživatelům a má právo kdykoliv si vyžádat oprávnění takové zboží odebírat.Prodávající rovněž není povinen dodat kupujícímu objednané zboží ani plnit žádné jiné povinnosti podle Podmínek nebo kupních smluv, jestliže tento kupující je v platební neschopnosti, v úpadku, je proti němu vedeno exekuční řízení nebo řízení o výkon rozhodnutí, vstoupil do likvidace nebo na něj byl podán insolvenční návrh, o kterém dosud nebylo pravomocně rozhodnuto.

 

II. Objednací podmínky

1. K objednání zboží dochází na základě elektronické objednávky.

2. Objednávka musí obsahovat náležitosti, které jsou uvedeny v objednávkovém formuláři. Neobsahuje-li objednávka uvedené údaje, nebude prodávajícím akceptována. 

3. Objednávky jsou přijímány nepřetržitě 24 hodin.

5. Elektronickou objednávkou se rozumí objednávka prostřednictvím e-shopu prodávajícího. Registrace v e-shopu je určena pouze pro veterinární lékaře a distributory veterinárních léčiv.

6. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem odeslání objednávky kupujícímu.

 

III. Dodací podmínky

1. Místem dodání je místo uvedené v objednávce kupujícího, nedohodnou-li se prodávající a kupující na jiném místě dodání. Není-li takového místa, je jím adresa sídla/místa podnikání/bydliště kupujícího. Zasíláme pouze do České republiky a na Slovensko.

2. Prodávající je povinen zboží dodat v uvedené lhůtě. Prodávající si vyhrazuje dodat například jen část objednaného zboží, a druhou část objednávky zaslat až bude zboží naskladněno. Poštovné jde v tomto případě na náklady prodávajícího. Kupující je povinen dodané zboží převzít

3. Okamžikem předání zboží přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží. Předáním zboží vzniká nárok prodávajícího na zaplacení kupní ceny, a to i v případě, že zboží má vady 

4. Prodávající je oprávněn pozastavit dodávání zboží po dobu, kdy je kupující v prodlení se splněním jakéhokoli svého závazku vůči prodávajícímu z jakéhokoli právního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. O dobu tohoto pozastavení se termín dodání zboží posouvá

5. Termín dodání zboží se posouvá o dobu trvání překážek způsobených vyšší mocí a o dobu nutnou k odstranění jejich následků. Překážkou způsobenou vyšší mocí se rozumí zejména živelná katastrofa, požár, válka, nepokoje, demonstrace, epidemi, karanténní opatření, stávka, výluka a dopravní uzávěra 

6. Není-li prodávající schopen dodat zboží v dohodnuté lhůtě, informuje o tom kupujícího. Jedinou vyjímkou nedodání zboží je vyprodání zásob.

 

IV. Cena a platební podmínky

1. Kupní cena je stanovena podle ceníku prodávajícího platného v době objednávky zboží. Ceník je dostupný na stránkách www.mhvet.cz. Ceník nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na uvedených internetových stránkách prodávajícího, není-li v něm uvedeno jiné datum nabytí účinnosti

2. Prodávající sdělí kupujícímu na požádání cenu jednotlivých druhů zboží 

3. Úhrada objednávky v e-shopu www.mhvet.cz lze provést následujícími způsoby:dobírkou, platbou předem na účet prodávajícího nebo osobně při převzetí zboží v sídle společnosti M+H VET s.r.o., Londýnská 730/59, 120 00 PRAHA 2

4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo dopravného je kupující povinen zaplatit prodávajícímu bez ohledu na zavinění smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý byť jen započatý den prodlení, čímž není dotčen nárok na náhradu škody ani na úrok z prodlení. Smluvní pokuta se stává splatnou dnem vzniku nároku na její zaplacení

5. Prodávají může poskytnout kupujícímu slevu z kupní ceny. Na poskytnutí slevy není nárok

6. Při prodeji zboží třetím stranám není kupující vázán cenami a platebními podmínkami prodávajícího a je oprávněn sjednat si jiné ceny a platební podmínky

 

V. Vady zboží, reklamační podmínky

1. Za vadu zboží se nepovažuje vada obalu zboží či dokladů vztahujících se ke zboží (např. příbalový leták), jestliže tato vada nebrání řádnému užívání zboží.

2. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nemá vady. Pokud prodávající dodá kazové zboží, má zákazník právo na výměnu nebo opravu. Není - li ani jedno z toho možné, lze odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající může nabídnout při výskytu vady slevu z kupní ceny.

3. Kupující je povinen bezodkladně po předání a převzetí zboží prohlédnout zboží. Případné vady zboží je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu neprodleně poté, kdy je zjistil nebo kdy je měl zjistit. Neučíní-li tak, ztrácí nárok na jejich odstranění

4. Prodávající je povinen odstranit reklamované vady v přiměřené době po jejich oznámení. Volba způsobu odstranění vady závisí na prodávajícím. 

5. Jestliže kupující odstraní vady zboží sám nebo prostřednictvím třetích osob, není oprávněn požadovat po prodávajícím náhradu nákladů k tomu vynaložených

 

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Tuto informaci je však nutné prodávajícímu sdělit. O možnosti odstoupení od smlouvy lze informovat i dodatečně, poté běží 14 denní lhůta, během které je kupující povinen odeslat zboží zpět prodávajícímu. Kupující je povinen ve stanovené lhůtě vrátit zakoupené produkty, prodávající je povinen zaslat do 14 dnů zpět kupujícímu peníze. Nemusí tak učinit, pokud nemá zpět své zboží nebo doklad o jeho odeslání. Prodávající mám právo cenu ponížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným užíváním. Prodávající má povinnost o tomto postupu informovat kupujícího.

2. Prodávající hradí kupujícímu náklady na nejlevnější dopravu při doručení. Poštovné při vrácení produktu hradí kupující.

3. Kupující nemá právo vrátit zboží, u kterého porušil hygienický obal.

 

VII. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1. Kupující může vyslovit souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále může souhlasit se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.K odvolání je zapotřebí změnit výchozí nastavení Vašeho prohlížeče.

Cookies jsou soubory, které ukládají informace ve Vašem internetovém prohlížeči. Osoba uživatele však zůstává v anonymitě. Soubory cookies jsou důležité např.:

 • pro zvýšení fungování našich stránek,
 • pro zapamatování přihlašovacích údajů kupujícího, aby je při další objednávce nebylo nutné zadávat znovu,
 • pro co nejlepší přizpůsobení naší nabídky Vašim požadavkům na základě sledování Vašeho zájmu,
 • pro zabránění opakovaného zobrazování totožných reklam, popř. reklam na zboží, které nespadá do oblasti Vašeho zájmu.

3. Soubory cookies se na základní úrovni dělí na dočasné a trvalé. Dobu ukládání trvalých cookies si můžete sami nastavit ve vašem prohlížeči.

Dále se soubory dělí na:

 • konverzní - zjišťují, z jakých stránek k nám přicházíte nakupovat,
 • sledovací - také umožňují vyhodnocovat, které stránky Vás k nám dovedly,
 • remarketingové - jsou důležité pro zacílení reklamy podle Vašich potřeb a zájmů,
 • analytické - sledují chování zákazníka na našich stránkách tak, abychom je mohli neustále vylepšovat a zjednodušovat jejich používání,
 • esenciální - pomáhají ve správné funkčnosti našich stránek. 

4. Na našich stránkách používáme následující cookies, pro které je třeba Váš souhlas (přičemž některé z nich slouží pro informaci třetím stranám):

 • Facebook

5. Nezbytnými soubory cookies, pro které není souhlas vyžadován a zároveň zajišťují funkčnost našich stránek, jsou tyto:

 • PHPSESSID, lang, user, CookiesOK.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně poštovného. Odeslanou objednávkou-kupní smlouvou, je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Před uskutečněním objednávky má kupující možnost se dostatečným způsobem seznámit s obchodními podmínkami na stránkách www.mhvet.cz 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ke dni 1. ledna 2014